Om oss og vedtekter

Oslo FilmrullKlubb


Vi er en filmklubb underlagt Norsk FilmKlubbforbund (NFK). Klubben ble stiftet i mai 2016 og har som formål å fremheve den analoge film- og kinokulturen i en tid hvor det digitale har fått en total dominans. Det er vår oppfatning at å se film analogt gir en rikere opplevelse enn digitalt, samt at analog kino representerer verneverdig kulturhistorie av høyeste bevaringsverdi. Gjennom vårt arbeid ønsker vi å sette fokus på dette tema og å vise frem den verdifulle kulturarven som har vært vårt land til del i 100 år. Vi ønsker å bevare muligheten for å kunne få oppleve den autentiske kinoopplevelsen, som etter vår oppfatning innebærer det å se på FILM.


Vi har per tidspunkt ikke noe permanent visningssted, men driver en ambulerende virksomhet i Oslo og omegn. Innspill til nye visningssteder mottas med takk. På sikt har vi et håp om at det skal kunne opprettes et nytt permanent visningssted for analog film et sted i Oslo.


Det tas ikke inngangspenger eller selges billetter til våre visninger, men for å delta må en melde seg inn i klubben, som inkluderer medlemskontingent til NFK, noe vi er pålagt at alle deltakere skal ha for å drive lovlig. Pris for medlemskap i Oslo FilmrullKlubb er 100 kroner per halvår.

Kontaktinformasjon

Oslo,

 

      Norge

 

      Telefon pressetalsmann

      Joachim Solum: 92263374

VEDTEKTER FOR OSLO FILMRULLKLUBB

Revidert etter generalforsamling 17.06.20
§1 Navnet er Oslo FilmrullKlubb (OFK)


§2 Filmklubbens formål er å:


a) hegne om kulturen rundt analog film og kinomaskinisten som noe kulturhistorisk verdifullt og verneverdig i en digital kinoalder gjennom å fremheve formatet på visninger, i kommunikasjon utad og ved deltakelse på seminarer


b) kjempe for filmrull som et levende visningsmedium og en naturlig sentral komponent i filmklubbdrift generelt også i fremtiden, og at arbeid med filmrull ikke skal bli forbeholdt statlige institusjoner


c) fremme interessen for film som kunstart og som opplysnings- og underholdningsmedium, samt verdien av å se film i sitt originalformat generelt, og på filmrull spesielt


d) bruke film, filmrull, kino- og maskinistkultur som et historisk og kulturhistorisk virkemiddel


e) fremme studiet av filmkunnskap og analog kinoteknikk, dvs. vurdering og forståelse av film, filmrullens egenart, kino- og maskinistkulturen, samt filmens funksjon i samfunnet. Dette søkes nådd ved å arrangere filmforestillinger i forbindelse med foredrag, diskusjoner, studieringer, ekskursjoner og trykt materiell.


§3 Klubben er en sluttet forening som arrangerer lukkede filmvisninger for medlemmer. Format er alltid en type filmrull, aldri digitalt. Samarbeidsarrangementer med andre organisasjoner er mulig.


§4 Visningene er gratis, men det avkreves en kontingent på 100 kroner per halvår for medlemskap. 1. halvår 1. januar til 30. juni, 2. halvår 1. juli til 31. desember. Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet/styret. Medlemskortene er strengt personlige.


§5 Årsmøtet holdes omkring 1. mai og innkalles med minst 14 dagers varsel. På årsmøtet behandles melding fra styret, revidert regnskap valg av styre og revisor og eventuelle forslag.


§6 Styret skal ha minst tre medlemmer.


§7 Klubbens virksomhet er ideell og har ikke næring som formål. Klubbens midler skal utelukkende brukes i samsvar med de formål som er angitt i §2. Klubbens styremedlemmer skal arbeide vederlagsfritt. Et eventuelt overskudd skal gå til fremme av klubbens formål.


§8 Forslag til vedtektsendring må være sendt skriftlig til styret minst fire uker før årsmøtet. Endringer i vedtektene kan bare skje dersom 2/3 av de fremmøtte medlemmer stemmer for dette på årsmøtet. Vedtekstendringer kan ikke gå i retning av å åpne for digitale visninger.


§9 Filmklubben kan bare oppløses av årsmøtet dersom 2/3 av de fremmøtte medlemmer stemmer for dette og dagsorden er kunngjort på forhånd. I tilfelle oppløsning skal eventuelle pengemidler og andre eiendeler overføres til Norsk Filmklubbforbund til fremme av filmklubbvirksomheten.