Vedtekter


VEDTEKTER FOR OSLO FILMRULLKLUBB

Revidert etter generalforsamling 06.05.24

§1 Navnet er Oslo FilmrullKlubb (OFK)

§2 Filmklubbens formål er å:

a) hegne om kulturen rundt analog film og kinomaskinisten som noe kulturhistorisk verdifullt og verneverdig i en digital kinoalder gjennom å fremheve formatet på visninger, i kommunikasjon utad og ved deltakelse på seminarer

b) kjempe for filmrull som et levende visningsmedium og en naturlig sentral komponent i filmklubbdrift generelt også i fremtiden, og at arbeid med filmrull ikke skal bli forbeholdt statlige institusjoner

c) fremme interessen for film som kunstart og som opplysnings- og underholdningsmedium, samt verdien av å se film i sitt originalformat generelt, og på filmrull spesielt

d) bruke film, filmrull, kino- og maskinistkultur som et historisk og kulturhistorisk virkemiddel

e) fremme studiet av filmkunnskap og analog kinoteknikk, dvs. vurdering og forståelse av film, filmrullens egenart, kino- og maskinistkulturen, samt filmens funksjon i samfunnet. Dette søkes nådd ved å arrangere filmforestillinger i forbindelse med foredrag, diskusjoner, studieringer, ekskursjoner og trykt materiell.

§3 Klubben er en sluttet forening som arrangerer lukkede filmvisninger for medlemmer. Format er alltid en type filmrull, aldri digitalt. Samarbeidsarrangementer med andre organisasjoner er mulig.

§4 Detaljer rundt medlemskap og pris fastsettes av styret.

§5 Årsmøtet avholdes i starten av året og innkalles med minst 14 dagers varsel. På årsmøtet behandles melding fra styret, revidert regnskap, valg av styre og revisor og eventuelle forslag.

§6 Styret skal ha minst tre medlemmer.

§7 Klubbens virksomhet er ideell og har ikke næring som formål. Klubbens midler skal utelukkende brukes i samsvar med de formål som er angitt i §2. Klubbens styremedlemmer skal arbeide vederlagsfritt. Et eventuelt overskudd skal gå til fremme av klubbens formål.

§8 Forslag til vedtektsendring må være sendt skriftlig til styret minst fire uker før årsmøtet. Endringer i vedtektene kan bare skje dersom 2/3 av de fremmøtte medlemmer stemmer for dette på årsmøtet. Vedtekstendringer kan ikke gå i retning av å åpne for digitale visninger.

§9 Filmklubben kan bare oppløses av årsmøtet dersom 2/3 av de fremmøtte medlemmer stemmer for dette og dagsorden er kunngjort på forhånd. I tilfelle oppløsning skal eventuelle pengemidler og andre eiendeler overføres til Norsk Filmklubbforbund til fremme av filmklubbvirksomheten.